Privacy Policy

Privacyverklaring

Dijkoraad Viavesta B.V. (Dijkoraad Viavesta) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe Dijkoraad Viavesta omgaat met persoonsgegevens.

Privacybeleid Dijkoraad Viavesta
Bij het verrichten van onze diensten, verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Dijkoraad Viavesta verwerkt persoonsgegevens van diverse categorieën betrokkenen, waaronder klanten, leveranciers, en sollicitanten. 

Dijkoraad Viavesta doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dijkoraad Viavesta houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Dijkoraad Viavesta in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, welk doel (tezamen met het type persoonsgegevens) is beschreven in de privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze rechten respecteert.

Dijkoraad Viavesta is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dijkoraad Viavesta B.V.
Gotlandstraat 50
7418 AX Deventer
E-mail: info@dijkoraad-viavesta.nl
Tel. 085-130 24 81

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en websites, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn die hieronder worden beschreven. Wij verwerken niet altijd al deze gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt en/of welke functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, diploma’s, stages en werkervaring;
 • Pasfoto;
 • Functie;
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, rijbewijs;
 • Gebruikersnaam;
 • Inloggegevens.

 De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij op grond van:

 • uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming (indien aangegeven).

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt).

Klanten en leveranciers
Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door Dijkoraad Viavesta verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het gericht benaderen van klanten naar aanleiding van aanvragen;
 • het bevestigen van prijsafspraken;
 • het maken van offertes;
 • commerciële acties (mailings e.d.);
 • juiste administratieve afhandeling van in- en verkoopfacturen.

De persoonsgegevens die Dijkoraad Viavesta verwerkt, beperken zich tot de naam, e-mailadres en eventueel mobiele telefoonnummer van de contactpersoon gekoppeld aan de klant of leverancier.

Sollicitanten
Als u via onze website reageert op een vacature, wordt vooraf gevraagd om kennis te nemen van, en akkoord te gaan met onze Privacyverklaring. Persoonsgegevens die staan vermeld op het Curriculum Vitae(cv), worden op de beveiligde server opgeslagen, zijn toegankelijk voor de HR-afdeling en kunnen alleen worden gedeeld met de afdelingsmanager van de vacature.

De persoonsgegevens worden tot vier weken na de sollicitatieprocedure bewaard en daarna vernietigd, tenzij naar aanleiding van de sollicitatie een arbeidsovereenkomst met Dijkoraad Viavesta tot stand komt. Op verzoek van Dijkoraad Viavesta kan de sollicitant instemmen om het cv te bewaren voor toekomstige vacatures voor de maximale periode van één jaar. 

Verstrekking aan derden
Dijkoraad Viavesta zal verder de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis). In een dergelijk geval dient Dijkoraad Viavesta medewerking te verlenen en is zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, zoals:

 • opdrachtgevers;
 • onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren;
 • leveranciers;
 • overheidsinstanties;
 • andere zakelijke relaties.

Voor de uitvoering van sommige diensten maakt Dijkoraad Viavesta gebruik van verwerkers (bijvoorbeeld een cloud-provider). In dat kader verstrekt Dijkoraad Viavesta persoonsgegevens aan die verwerker, maar alleen voor de hiervoor beschreven doeleinden. Dijkoraad Viavesta sluit met die verwerker een verwerkersovereenkomst en maakt afspraken over geheimhouding en de te nemen beveiligingsmaatregelen. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit op grond van de privacywetgeving is toegestaan.

Beveiligen en bewaren
Dijkoraad Viavesta heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen waarin is bepaald dat:

 • de Dijkoraad Viavesta website is via “https” beveiligd;
 • de computers van Dijkoraad Viavesta worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date;
 • toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker;
 • wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd;
 • Dijkoraad Viavesta kent een protocol registratie datalekken.

Deze maatregelen zijn in ons veiligheidsbeleid verder uitgewerkt en waar nodig in protocollen gedocumenteerd. Dijkoraad Viavesta bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Rechten omtrent persoonlijke gegevens
U heeft het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegeven. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht als het gaat om elektronische gegevens, de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Uw verzoek kunt u richten aan:

Dijkoraad Viavesta B.V.
Gotlandstraat 50
7418 AX Deventer
E-mail: info@dijkoraad-viavesta.nl
Tel. 085-130 24 81

Om misbruik te voorkomen, vragen wij u – bij een schriftelijk verzoek tot inzage – u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de KopieID app voor gebruiken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Wijzigingen privacyverklaring
Dijkoraad Viavesta kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent 

Dijkoraad Viavesta B.V.
versie: 3 juli 2024

Cookies

Net als veel websites maakt Dijkoraad Viavesta gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw vaste schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs. Het kan geen virussen of gevaarlijke bestanden verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft.

Cookies zijn in principe niet gevaarlijk. Het zijn gewone tekstbestanden en geen software. Ze verwijderen geen gegevens van je computer en sturen ook geen informatie op de achtergrond. De inhoud van cookies kan in uitzonderlijke gevallen een gevaar vormen voor uw privacy. Ze kunnen namelijk persoonlijke informatie vasthouden over uw surfgedrag, en mogelijk zelfs vertrouwelijke informatie zoals wachtwoorden. Directe cookies van betrouwbare sites vormen normaal gesproken geen gevaar. Met indirecte cookies én cookies van twijfelachtige websites moet u altijd voorzichtig zijn

Cookies verwijderen en weigeren

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) cookies weigeren. Op de helppagina’s van onder meer Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari vindt u de instructies. Als u cookies weigert of verwijdert, functioneren niet alle websites meer optimaal. Om optimaal gebruik te kunnen maken van www.dijkoraad-viavesta.nl en onze subdomeinen adviseren wij cookies in te schakelen.